Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) zijn, behoudens enige bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen en bij uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing tussen Charro BV, een besloten vennootschap met zetel te Albertlei 32, 2550 Kontich, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0736.574.448 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (FitByCharro) en een (al dan niet publiekrechtelijke) (rechts)persoon (“Klant(en)”). De Voorwaarden maken niet limitatief deel uit van alle aanbiedingen, abonnementen, offertes, bestekken, facturen, (order)bevestigingen, creditnota’s en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van diensten in het algemeen en fitness diensten in het bijzonder (samen de “Diensten”) door FitByCharro, een aangestelde van FitByCharro in voorkomend geval (“Aangestelde”) of onder de naam “FitbyCharro”. FitByCharro heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigingen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant. In deze Voorwaarden zal onder “Consument” worden verstaan elke natuurlijke persoon die de uitvoering van de Diensten verzoekt van FitByCharro voor doeleinden die geen verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Het gebruik van de Diensten houdt aanvaarding van deze Voorwaarden in.

2. Offertes, aanbiedingen, aanvaarding

Offertes en aanbiedingen van FitByCharro zijn vrijblijvend en te allen tijde door FitByCharro herroepbaar. Zij binden FitByCharro slechts na haar schriftelijke bevestiging van de bestelling van de Klant die is gebaseerd op de relevante offerte of aanbieding, waarna deze vervolgens bindend zijn voor Partijen. Het betalen van een voorschot door de Klant geldt niet-limitatief als aanvaarding van een offerte of aanbieding door de Klant. Zij worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Klant en gelden slechts voor zover die gegevens actueel, correct en volledig zijn, zonder dat FitByCharro gehouden is om deze gegevens te controleren. Alle meerprijzen, kosten of schade veroorzaakt door verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens zijn ten laste van de Klant. De Klant heeft ten allen tijde de plicht FitByCharro alle relevante info mee te delen (bijv. m.b.t. de medische geschiktheid van de Klant indien zij een fitness traject (wensen te) doorlopen).

3. Formules & trajecten

FitByCharro heeft verschillende dienstverleningsformules waarvan alle details terug te vinden zijn op haar website (https://fitbycharro.com/). Zo kan onder andere een personal coaching traject worden aangegaan (een “Traject”). Een Traject wordt tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt aangegaan voor bepaalde duur (e.g. 3, 6 of 12 maanden), zonder automatische stilzwijgende verlenging en tegen een vooraf bepaalde vaste maandelijkse prijs, zoals nader aangegeven op voormelde website. Bij aanvang heeft de Klant gedurende een periode van drie (3) maanden recht op persoonlijke ondersteuning in het ticketingsysteem van FitByCharro. Na het verstrijken van deze periode wordt het ticketingsysteem gesloten. De Klant kan er vervolgens voor kiezen om zich opnieuw te abonneren (van maand tot maand) om gebruik te blijven maken van de genoemde persoonlijke ondersteuning. Na registratie via onze website krijgt de Klant een exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van onze Diensten en toegang tot bepaalde materialen (e.g. een Kajabj cursus), ten allen tijde herroepbaar door FitByCharro. Het account van de Klant is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is verboden om anderen toegang te verlenen om het account te gebruiken, of om deze toe te wijzen aan een andere persoon. De Klant aanvaardt dat Fit By Charro niet verantwoordelijk is voor toegang door derden tot voormeld account als gevolg van misbruik, diefstal of verduistering van persoonlijke gegevens, zoals, maar niet beperkt tot, gebruikersnamen en wachtwoorden, of anderszins. 

4. Herroepingsrecht

Indien de Klant een Consument is, kan deze (cf. art. VI. 45-VI.53 WER) binnen de 14 kalenderdagen na de datum van bestelling van Diensten zonder opgave van redenen de respectieve overeenkomst tot levering van die Diensten ontbinden door een e-mail te sturen naar: charro@fitbycharro.com of door gebruik te maken van het herroepingsmodel dat beschikbaar is in Bijlage. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijvingen die niet op afstand gesloten werden. Indien een Traject/de Diensten nog niet gestart werden, dan is deze herroeping kosteloos. Als het Traject/de levering van Diensten wel gestart werd, kan FitByCharro pro rata de kosten voor de Diensten/het Traject in rekening brengen (vanaf de (gedeeltelijke) uitvoering of levering tot de dag van de herroeping).In voorkomend geval wordt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van voormeld verzoek, het nog door FitByCharro verschuldigd geld teruggestort. Eventuele kosten voor het terugzenden van goederen worden in geval van herroeping door de Consument gedragen. Voorgaande onverminderd artikel VI.54 WER (e.g. het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die snel bederven, goederen met een beperkte houdbaarheid en verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken).

5. Prijs en voorschot

 De prijzen van FitByCharro zijn in euro, gelden slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen Diensten en zijn steeds exclusief (i) BTW en andere taksen of heffingen, (ii) vergoedingen of kosten verbonden aan aanvullende prestaties en (iv) verplaatsingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Ingeval van variabele prijzen, wordt elk begonnen maar niet voltooid uur afgerond per half uur en aangerekend, uitgezonderd het eerste uur dat steeds volledig wordt aangerekend. 

FitByCharro kan op elk moment een voorschot voor de Diensten vragen. FitByCharro behoudt zich tevens het recht voor de planning van de Diensten aan te passen. Bij annulering of beëindiging van de Diensten (i) kan het voorschot niet teruggevorderd worden en (ii) zal, ingeval van een Traject, steeds de prijs voor de volledige duur van het Traject verschuldigd blijven, onverminderd artikel 4.

6. Facturatie en betaling.

Facturen worden betaald op de zetel van FitByCharro binnen acht (8) kalenderdagen volgend op de factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. FitByCharro kan Diensten gedeeltelijk uitvoeren en deze werkzaamheden factureren.

In geval van laattijdige betaling, zelfs gedeeltelijk, heeft FitByCharro, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het moment van volledige betaling van alle openstaande en/of vervallen en/of niet-geprotesteerde facturen door de Klant, zonder dat de Klant voor een eventuele onderbreking in de Diensten enige schadevergoeding kan eisen, onverminderd enige andere wettelijke of contractuele remedies die FitByCharro zou kunnen uitoefenen. Bij gebreke aan integrale betaling van één factuur op haar vervaldag, worden de (overige) openstaande en nog niet vervallen facturen bovendien met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling integraal opeisbaar ten aanzien van de Klant en vervallen de eventuele toegestane kortingen. Indien de Klant een Consument is, kan FitByCharro de voormelde remedies slechts uitvoeren mits voorafgaande ingebrekestelling van de Consument (cf. de dwingendrechtelijke bepalingen van boek XIX WER in voorkomend geval). Voorgaande geldt onverminderd het recht van FitByCharro om de betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen te eisen, inclusief de verschillende kosten waartoe laattijdige betaling aanleiding geeft, dewelke voor rekening van de Klant zijn, en onverminderd de overige (contractuele of wettelijke) rechten van FitByCharro. Laattijdige betaling van facturen door de Klant brengt tevens van rechtswege een verhoging van het factuurbedrag met zich mee met een interest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) en dit vanaf de vervaldatum van de factuur. Indien de Klant een Consument is, zal de wettelijke interest van toepassing zijn, vermeerderd overeenkomstig artikel XIX. 4, 1° WER. Vanaf de vervaldag van de factuur wordt het factuurbedrag bovendien van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 12,5% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR, om onder meer de invorderingskosten die FitByCharro oploopt, te dekken. Dit onverminderd het recht van FitByCharro om daarnaast haar hogere schade te bewijzen en bijkomende schadeloosstelling van de Klant te vorderen. Indien de Klant een Consument is, (i) wordt de forfaitaire schadeloosstelling bepaalt overeenkomstig artikel XIX.2° WER en (ii) gelden voormelde interesten en schadevergoeding mutatis mutandis in het voordeel van de Consument in relatie tot openstaande bedragen door FitByCharro aan de Consument verschuldigd.

7. Prijswijziging en bijkomende diensten

De in de bestelling of offerte weergegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bestelling of offerte bestaande prijzen, lonen, belastingen, afspraken met leveranciers en andere voor het prijspeil relevante objectieve factoren. Indien in één van de voormelde objectieve factoren een (prijs)wijziging plaatsvindt of een andere objectieve factor dit verantwoordt, kan FitByCharro de prijs van de Diensten proportioneel aanpassen. FitByCharro zal de Klant hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. 

De levering van gewijzigde of aanvullende Diensten geeft recht op een meerprijs ten laste van de Klant, aan de op dat ogenblik in de onderneming van FitByCharro geldende prijzen. Indien de Klant een Consument is, vraagt FitByCharro de uitdrukkelijke toestemming van de Consument voor elke extra betaling boven de vergoeding die is overeengekomen voor de contractuele hoofdverbintenis van FitByCharro, voordat de Consument gebonden is door de bestelling.

8. Protest en conformiteit

Onverminderd de overige bepalingen van deze Voorwaarden, worden facturen op straffe van verval gedetailleerd en bij aangetekend schrijven geprotesteerd binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan zij geacht worden te zijn aanvaard. 

9. Verbintenissen Klant

De Klant, op diens kosten, zorgt ervoor dat (i) alle locatie(s) waar de Diensten worden verricht tijdens het overeengekomen tijdstip vrij toegankelijk zijn voor FitByCharro en/of diens Aangestelde, tenzij anders overeengekomen. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden  zullen door FitByCharro en haar Aangestelden worden aangerekend.

10. Aangestelde – aard van de samenwerking

FitByCharro heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot levering van Diensten over te dragen of uit te besteden aan een onderaannemer. FitByCharro oefent met uitsluiting van de Klant toezicht en gezag over de Aangestelde uit en bepaalt de organisatie en de tijdsbesteding van de uitvoering van de Diensten door de Aangestelde. Dit neemt niet weg dat de Aangestelde ondergeschikt algemene richtlijnen van de Klant met betrekking tot de uitvoering van de Diensten zal opvolgen en de Klant en de Aangestelde concrete afspraken kunnen maken met betrekking tot het tijdstip waarop de Diensten bij de Klant worden uitgevoerd. De Klant en FitbyCharro blijven zelfstandig en onafhankelijk van elkaar. Niets in deze Voorwaarden zal tussen hen een relatie van partner, principaal en agent, werkgever en werknemer of joint ventures tot stand brengen. De Klant heeft niet de macht noch het recht Fit By Charro te binden of te vertegenwoordigen, en omgekeerd.

11. Duur, beëindiging en schorsing

Indien een partij één of meerdere van diens verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst tot levering van Diensten schendt, en nalaat om deze schending te remediëren binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen nadat zij daarvoor in gebreke werd gesteld, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst tot levering van Diensten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding buitengerechtelijk te beëindigen, behoudens in het geval de Klant een Consument is, in welk geval de buitengerechtelijke beëindiging slechts kan geschieden mits voorafgaande ingebrekestelling (cf. boek XIX WER in voorkomend geval). FitByCharro is tevens gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of vergoeding als ontbonden te beschouwen in geval de Klant: (i) aangifte van faillissement doet of failliet verklaard wordt, (ii) een procedure van vereffening of ontbinding start of een dergelijke procedure lastens die Partij wordt geopend, (iii) een voorlopig bewindvoerder, een derde met controlebevoegdheden of een expert-bewaarnemer over haar onderneming aanstelt of een persoon met een gelijkaardig mandaat over haar onderneming wordt aangesteld, (iii) een belangrijk deel of het geheel van haar activa overdraagt aan een derde, of er zich een belangrijke wijziging voordoet in het management of het bestuur van die Partij en (iv) een wijziging van haar controle ondergaat in de zin van artikel 1:14 e.v. van het Belgisch Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV). 

12. Overmacht

 Indien gewijzigde omstandigheden buiten de controle van FitByCharro de uitvoering van de Diensten tijdelijk of definitief onmogelijk, moeilijker of economisch ongunstiger maakt (waaronder maar niet beperkt tot stakingen, pandemie en sociale wanorde), is FitByCharro naar eigen keuze gerechtigd om de uitvoering van de Diensten tijdelijk op te schorten dan wel de bestelling te beëindigen of de Diensten aan te bieden aan een gewijzigde prijs mits schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De Klant verklaart en aanvaardt uitdrukkelijk afstand te doen van artikel 5.74 BW.

13. Aansprakelijkheid

 Alle contractuele verplichtingen van FitByCharro zijn inspanningsverbintenissen. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst; leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden FitByCharro niet. Goederen worden geleverd EX Works (Incoterms 2023). De vrijwaringsplicht respectievelijk garantieplicht van FitByCharro m.b.t. (gebreken in) geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van diens leveranciers respectievelijk de fabrikant. FitByCharro geeft geen garantie m.b.t. de resultaten van het online fitnessplatform / de Diensten, aangezien die onderhevig zijn aan verschillende (onafhankelijke) factoren. De aansprakelijkheid van FitByCharro is in elk geval beperkt tot de prijs die door de Klant aan FitByCharro werd betaald voor de Diensten over de drie (3) maanden voorafgaand aan het schadeverwekkende feit. FitByCharro kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot imagoschade, winstverlies, morele schade, product recall, enz.) noch voor schade of defecten ten gevolge van handelingen gesteld door de Klant, richtlijnen of (defect) materiaal gegeven of ter beschikking gesteld door de Klant en/of schade ten gevolge van het achterhouden van relevante medische informatie door de Klant. De Klant zal zelf steeds ten allen tijde en minstens voor gebruik van de Diensten medisch advies inwinnen en staat ten allen tijde in voor zijn eigen gezondheid. De Klant erkent dat het gebruik van fitnesstoestellen risico’s kan inhouden waarvoor de Klant volledig zelf blijft instaan. FitByCharro en/of haar Aangestelden geven geen medisch advies. De Klant dient elk geval van schade op straffe van verval van aansprakelijkheid te melden binnen een termijn van drie (3) werkdagen volgend op het tijdstip waarop de betrokken Diensten aan de Klant werden geleverd, onverminderd haar eigen schadebeperkingsplicht. Indien de Klant een Consument is, wordt de meldingstermijn voor schade verlengd tot tien (10) kalenderdagen. Deze melding gebeurt schriftelijk, per aangetekend schrijven, gericht aan de zetel van FitByCharro en met een gedetailleerde en geïllustreerde omschrijving van de respectieve schade en (vermoedelijke) oorzaak. De Klant verbindt zich ertoe om in geval van schade die direct dan wel indirect voortkomt uit de contractuele verbintenissen met FitByCharro (zowel contractuele als buitencontractuele schade), afstand te doen van haar mogelijkheid om enige uitvoeringsagent van FitByCharro aan te spreken en om zich enkel te beroepen op de contractuele aansprakelijkheid (cf. artikel 6.3 BW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met FitByCharro.

14. (Intellectuele) eigendom & gebruiksrecht

Bestelde en geleverde producten blijven eigendom van FitByCharro totdat de volledige prijs van de producten, inclusief eventuele interesten en schadevergoedingen, is betaald. De Klant die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan FitByCharro toekomen. 

FitByCharro is en blijft exclusief eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle knowhow met betrekking tot door haar geleverde producten en Diensten (merk, patent, auteursrecht, model, studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen, ontwerpen …) (waaronder maar niet beperkt tot de foto’s en afbeeldingen op haar website) (“IP”). In geen geval zal er enige overdracht van dergelijke intellectuele eigendomsrechten door FitByCharro aan de Klant of derden zijn. Het is noch de Klant noch derden toegestaan om deze te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op enige andere manier te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FitByCharro. In geval van ongeoorloofd gebruik van IP door een derde, zal de overtreder een boete van €2.500 per overtreding verschuldigd zijn aan FitByCharro, onverminderd het recht van FitByCharro om bijkomende schadevergoeding te eisen voor eventuele verdere schade en haar overige rechtsmiddelen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft FitByCharro het recht om de naam, het logo en handelsmerken van de Klant alsook projectgerelateerde informatie- en afbeeldingen te gebruiken voor marketing-, promotie- en publiciteitsdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot opname in en verwijzing naar FitByCharro’s portfolio, website, social media kanalen, persberichten en marketingmaterialen. FitByCharro zal naar beste vermogen dergelijke informatie gebruiken op een manier die waarheidsgetrouw, accuraat en een afspiegeling van de geleverde Diensten is.

15. Vertrouwelijkheid

De Klant verbindt zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangt in het kader van de uitvoering van de Diensten.

16. Persoonsgegevens

FitByCharro verwerkt in de uitvoering van de Diensten mogelijks persoonsgegevens van de Klant, met name persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer etc.), contactinformatie (coördinaten, e-mailadres) en financiële informatie (rekeningnummer, betalingswijze etc.). FitByCharro verwerkt deze persoonsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig haar privacy policy en de toepasselijke regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ter zake.

17. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard, blijven alle andere bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dergelijk geval zal de als nietig verklaarde bepaling vervangen worden door een bepaling die zoveel als mogelijk de inhoud van de nietige bepaling benadert.

18. Recht -en forumkeuze

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst tot levering van Diensten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd om geschillen te beslechten met betrekking tot deze Voorwaarden. Indien de Klant een Consument is, worden de geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden exclusief beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument.

Bijlage: Modelformulier herroeping overeenkomst die online tot stand is gekomen.

Aan: Charro BV, Albertlei 32, 2550 Kontich, België, 

Of:  

charro@fitbycharro.com

 Ik laat FitByCharro hierbij weten dat ik mijn overeenkomst betreffende het Traject bij FitByCharro wil herroepen (ontbinden) binnen de 14 dagen bedenktijd. 

Ingangsdatum Traject / bestelling Diensten:   

Naam/voornaam

Email: 

Adres

Telefoonnummer: 

Datum: 

Handtekening: 

(alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

FitByCharro

Albertlei 32
2550 Kontich
BE 0736.574.448